Sekretoriatas

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, skirta padėti Komisijai organizuoti savo veiklą. Sekretoriatas yra tiesiogiai pavaldus Komisijai. Sekretoriatas palaiko ryšį tarp Komisijos narių, organizuoja Komisijos posėdžius, įgyvendina Komisijos sprendimus, pagal Komisijos patvirtintą darbo planą užsako mokslinius tyrimus, kaupia ir sisteminą sukauptą medžiagą, organizuoja mokslines konferencijas ir seminarus, platina informaciją apie Komisijos veiklą, dalyvauja visuomenės istorinio švietimo veikloje, teikia konsultacijas.


Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Prezidento dekretą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. kovo 30 d. priėmė nutarimą dėl Sekretoriato steigimo.  Vadovaudamasi šiuo nutarimu ir atsižvelgdama į Komisijos teikimą, LR Vyriausybė 1999 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Sekretoriato vadovu paskyrė Ronaldą Račinską .   1999 m. buvo patvirtinti Sekretoriato nuostatai. 2024 m. sausio 31 d. LR Vyriausybė patvirtino naujus Sekretoriato nuostatus.

Pagrindinės darbuotojų funkcijos

Komisijos vykdomasis direktorius, Sekretoriato vadovas (Ronaldas Račinskas)

…vadovauja Sekretoriatui ir yra atsakingas už funkcijų, pavestų Sekretoriatui, vykdymą. Vykdomasis direktorius nustato Sekretoriato struktūrą, tvirtina etatus ir priima bei iš pareigų atleidžia Sekretoriato darbuotojus, atstovauja Komisijai ir Sekretoriatui Lietuvoje bei užsienyje.

Švietimo programų koordinatorė (Ingrida Vilkienė)

…yra Vykdomojo direktoriaus pavaduotoja, koordinuoja Komisijos vykdomus švietimo projektus.  Organizuoja seminarus mokytojams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, palaiko ryšius bei koordinuoja Pilietiškumo ir tolerancijos ugdymo centrų veiklą Lietuvoje, rengia metodines rekomendacijas, inicijuoja ir koordinuoja atmintinų istorinių datų paminėjimus Lietuvoje, užtikrina tęstinių projektų vykdymą.

Mokslinių tyrimų programų koordinatorė (Eglė Šukytė-Malinauskienė)

…yra Vykdomojo direktoriaus pavaduotoja atsakinga už mokslinius tyrimus.  Koordinuoja ir kontroliuoja mokslininkų darbą, palaiko ryšį su pakomisių vadovais ir nariais, rengia medžiagą pakomisių posėdžiams,  teikia Vykdomajam direktoriui sutartis su Lietuvos ir užsienio mokslininkais istoriniams tyrinėjimams atlikti.

Vyr. finansininkė, 1/2 etato (Marytė Kažukauskienė)

…veda buhalterinę apskaitą ir užtikrina, kad finansinės operacijos būtų atliekamos pagal paskirtį ir nenusižengiant Lietuvos Respublikos įstatymams.

Sekretoriato vadovo padėjėja-referentė

…organizuoja ir koordinuoja kasdienę Sekretoriato veiklą, yra atsakinga už dokumentų rengimą ir archyvo tvarkymą.

Vyr. specialistė – atstovė ryšiams su visuomene

…platina informaciją apie Komisijos darbą, palaiko ryšius su žiniasklaida, rengia ir redaguoja informacinius leidinius, tvarko Komisijos internetinį puslapį.


Dokumentai