Saulius Sužiedėlis

Prof. emeritas Dr. Saulius Sužiedėlis

Pakomisės pirmininkas

Milersvilio universitetas (JAV)