Kauno Dailės gimnazija

Kauno Dailės gimnazija

Dainavos g. 1, LT-44170 Kaunas

tel. (8 37) 40 70 85, el. p. dailesg@daile.kaunas.lm.lt