Apie komisiją

px_adamkus[1]

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (sutrumpintai Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus dekretu įkurta 1998 m. rugsėjo 7 d. Šis sprendimas išreiškė naują Lietuvos politikų požiūrį į istorinius klausimus – ieškoti ir nustatyti istorinę tiesą tampa nacionaliniu prioritetu ir tautų santarvės pagrindu. Demokratiškos pilietinės visuomenės kūrimas neįsivaizduojamas be istorinės tiesos atkūrimo.

Penkiasdešimt sovietinės okupacijos, izoliacijos ir istorijos klastojimo metų neigiamai paveikė Lietuvos visuomenę ir istorijos mokslo raidą. Tarptautinei  komisijai buvo iškeltas tikslas atlikus išsamius tyrimus užpildyti šiuolaikinės Lietuvos istorijos spragas bei šviesti visuomenę apie nusikalstamas nacizmo ir sovietinio komunizmo ideologijas, okupacinių režimų įvykdytus nusikaltimus ir jų padarinius Lietuvos visuomenei bei tarptautinei bendruomenei.

Komisijos nariai yra žymūs Lietuvos ir užsienio šalių istorikai bei visuomenės veikėjai, kurie savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Strateginis jų bendro darbo tikslas – derinti skirtingas valstybes atstovaujančių bei skirtingą politinį patyrimą turinčių  jos narių požiūrius ir pateikti pasauliui bendrai priimtą vertinimą. Komisijos pirmininku paskirtas Nepriklausomybės Akto signataras Emanuelis Zingeris.

Per pirmąjį savo susitikimą 1998 m. lapkričio 17 d. Tarptautinės komisijos nariai paskelbė pareiškimą dėl Komisijos įsteigimo, kuriame konstatavo, kad nacių ir sovietinis totalitariniai režimai buvo skirtingos prigimties ir veikė skirtingais metodais, todėl būtų tikslinga jų nusikaltimus tirti atskirai,  suformuojant  dvi atskiras pakomises, kurios koordinuos dviejų ekspertų grupių darbą tiriant nacių ir sovietinės okupacijos metais vykdytus nusikaltimus.

Tarptautinės komisijos strateginiai siekiai, darbo tikslai ir metodai buvo detalizuoti 1999 m. kovo 2 d. pareiškime dėl Komisijos tikslų, o mokslinių tyrimų planas patvirtintas 1999 m. rugpjūčio 29 d. Komisija savo darbą ir veiklą organizuoja vadovaudamasi 2000 m. birželio 2 d. patvirtintu Darbo reglamentu. Komisijos darbą organizuoja ir koordinuoja Sekretoriatas, kuris savo darbą pradėjo 1999 m. spalio 8 d., Vyriausybei patvirtinus Sekretoriato nuostatus.

Komisijos sudėtis kelis kartus buvo koreguojama. 2012 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu, siekiant nubrėžti takoskyrą tarp nacių okupacinio režimo ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimų, sudaromos dvi atskiros ir nepriklausomos pakomisės.