Pranešėjai

Adrian Cioflâncă (video)

1974-aisiais metais gimęs Rumunijos istorikas. Komunistų nusikaltimų tyrimo ir rumunų tremties atminimo instituto departamento direktorius, Rumunijos akademijos tyrėjas ir „Al. I. Cuza“ universiteto bendradarbis dėstytojas. Tarptautinės Holokausto tyrimo komisijos Rumunijoje (2003-2004) narys ir Prezidentinės komisijos komunistinės diktatūros Rumunijoje tyrimų ekspertas (2006), dviejų komisijų baigiamųjų ataskaitų bendraautoris. Tziporah Wiesel stipendininkas (bendradarbis) Jungtinių Valstijų Vašingtono Holokausto memorialiniame muziejuje (2009). Redagavo penkias knygas apie šiuolaikinės Rumunijos politinę kultūrą, atminties politiką, kultūrinės istorijos studijas, politinius ritualus ir kt.

Aija Abens (video)

Aija Abens – Latvijos universiteto kandidatė į daktarus. Ji dirba dėstytoja Liepojos universitete ir yra LOIB (Latvijas Okupacijas izpetes biedriba) – organizacijos, tiriančios sovietinės okupacijos poveikį Latvijoje, narė. Pranešimas tema „Istorijos mokymas Sovietų Sąjungoje“ – prisiminimai apie valdžios kišimąsi į šį procesą. Šis darbas sutelktas į istorijos mokymą sovietinėje eroje,  prisiminimus ir dalijimąsi prisiminimais, ir kaip tai įtakoja žmogaus tapatybę posovietinėje Latvijoje. Jos tyrimas grindžiamas istorijos mokytojų, kurie sovietmečiu mokė istorijos, pasakojimais, ir pabrėžia valdžios kišimąsi į mokymo programas, vertinimą, bendravimą su mokiniais ir šeimos istoriją, kuri lėmė jų sėkmingą karjerą.

Arūnas Streikus (video)

Humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas. Mokslinių interesų sritys – Bažnyčios istorija Lietuvoje XX amžiuje, sovietų režimo kultūros politika, išeivijos politinė ir kultūrinė veikla. Parengė nemažai straipsnių, taip pat kelis dokumentų rinkinius ir monografijas. Nuo 2009 m. taip pat atlieka Lietuvių katalikų mokslo akademijos mokslinio sekretoriaus pareigas.

Aurimas Švedas (video)

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas, kurio mokslinių interesų laukas: lietuvių istoriografijos raida XX a., istorijos politika, lietuvių tautos identiteto transformacijos, sovietmečio Lietuvos sociokultūrinė istorija. Aurimas Švedas yra parengęs dvi knygas: “Visa istorija yra gyvenimas. 12 sakytinės istorijos epizodų. Edvardą Gudavičių kalbina Aurimas Švedas” (Vilnius: Aidai, 2008) ; “Matricos nelaisvėje: Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985)” (Vilnius: Aidai, 2009). Šiuo metu spaudai rengiamos dvi Aurimo Švedo knygos apie kino režisierių Almantą Grikevičių ir dailininką Petrą Repšį.

Bogdan Cristian Iacob (video)

Dirba Komunizmo nusikaltimų tyrimų ir rumunų tremties atminimo instituto mokslinės tarybos sekretoriumi. Jis turi filosofijos daktaro laipsnį, kurį suteikė Vidurio Europos universitetas. Jo disertacija: „Stalinizmas, istorikai ir tauta. Istorijos kūrimas komunistinėje Rumunijoje 1955-1966.“ Jis bendradarbiavo atliekant tyrimus Leipcigo universiteto aukštesniųjų studijų centre, Pokomunistinių visuomenių tyrimo centre Merilendo universitete (College Park) ir SCOPES projekte (projektą  vykdė Friburgo universitetas Šveicarijoje). Vladimir Tismaneanu knygoje „Peržiūrėtas stalinizmas: komunistinių režimų sukūrimas Rytų ir Vidurio Europoje (CEU Press, 2009) publikuojamas jo straipsnis „Rumunijos akademijos įsikūnijimai ir istorinis frontas“ ir „ Išduoti pažadai: Nikolae Čeušesku, Rumunijos komunistų partija ir 1968 krizė.“ (bendraautoris Vladimir Tismaneanu).

Inga Arlauskaitė (video)

VU Istorijos fakulteto doktorantė. Tyrimų temos – Lietuvos XX a. istorija, sovietinė okupacija, Vakarų radijo transliacijos į Sovietinę Lietuvą.

Ingrida Vilkienė (video)

Ingrida Vilkiene In 1994 graduated from Vilnius Pedagogical University (currently Educological University). She works as the Coordinator for Education projects and a deputy Executive Director of the International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania coordinates education projects initiated by the Commission, is responsible for keeping contacts among Tolerance Education Centers and coordinating their activity, ensures the implementation of national and international projects, based on historical evidence of human rights violations and crimes against humanity, organizes national and international  teacher training seminars.

Jiří Urban (video)

1981-aisiais Pardubicės universitete baigė šiuolaikinės istorijos magistro programą, kuriai vadovavo daktarasVáclav Veber. Nuo 2005-ųjų atlieka regioninius kolektyvizacijos tyrimus Čekijos kaime. Jis knygos „Kolektyvizacijos botagu plakamas kaimas: pavyzdinio „Buožės“ teismo aplinkybės“ (2010) autorius. Parašė kelis darbus apie komunistinį totalitarizmą, daugiausia apie pasipriešinimą žiauriai kolektyvizacijai. Nuo 2009-ųjų dirba tyrėju Totalitarinių režimų tyrimų institute. Dabar studijuoja Pardubicės universiteto dailės ir filosofijos fakultete magistrantūroje, tuo pat metu čia skaito paskaitas apie komunistinę praeitį.

Kristina Burinskaitė (video)

Vilniaus universiteto daktarė. Dirba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre bei dėsto Vilniaus universiteto istorijos fakultete. Pagrindinis mokslinių tyrimų laikotarpis- sovietinės okupacijos laikotarpis. Pagrindinės domėjimosi ir tyrimo kryptys: sovietinio okupacinio režimo egzistavimo principai, Lietuvos visuomenės persekiojimas ir represavimas bei sovietiniai kontrolės mechanizmai, sovietinių represinių struktūrų veikla ir ypač jos metodai, ginkluota ir neginkluota rezistencija 1940–1990 metais.

Linas Tatarūnas (video)

Lietuvos žydų istorijos tyrinėtojas, keleto straipsnių apie  žydų istorijos problemas sovietinėje Lietuvoje autorius. Yra paskelbęs publikacijas  – „Žydai Lietuvoje pirmosios sovietinės okupacijos metais“; ” Sovietų Lietuvos žydai: emigracijos problema”; „Lietuvos žydų nacionalinis judėjimas – už teisę išvykti į Izraelį”; Kupiškio miestelio žydų istorijai skirto tyrimo bei publikacijos, parengtos bendradarbiaujant su „Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centru“, bendraautorius. Alytaus Kolegijos dėstytojas dirbantis docento pareigose.

Pavel Kugler (video)

Saulius Grybauskas (video)

Valdemaras Klumbys (video)

1979 m. gimė Joniškyje. Baigė VU istorijos fakultetą ir dirba lektoriumi. Apginė disertaciją tema: „Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu“. Domisi šiomis temomis: sovietmetis, kultūra, inteligentija, menas, propaganda, pasipriešinimas, kasdienybė.

Vilius Ivanauskas (video)

Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas, Rytų Europos studijų centro vyr. politikos analitikas, taip pat dėsto VU TSPMI. 2008 m. apsigynė humanitarinių mokslų draktaro vardą. Disertacijos tema “Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970-1988 m.). 2009-2011 m. pagal Lietuvos mokslo tarybos podoktorantūros stažuočių programą dirbo   VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Atliko tyrimus sovietmečio intelektualų ir kultūros elitų, jų transformacijų vėlyvuoju sovietmečiu tema. Pastaruoju metu dirbo VU TSPMI vykdomame projekte apie Sąjūdį ir tinklą veiklą.  Taip pat atliko trumpalaikes stažuotes Kalifornijos Berklio, Indianos ir Stanfordo universitetuose. 2011 m. Gruodžio 2 d. Lietuvos istorijos institute pasirodo disertacijos pagrindu parengta monografija „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1968-1988 m.)“

Volodymyr Viatrovych (video)

Ukrainos istorikas, Ukrainos išsilaisvinimo judėjimo istorijos tyrėjas. 2008–2010, būdamas Ukrainos saugumo tarnybos valstybės archyvo filialo direktoriumi, dalyvavo KGB archyvų išslaptinime ir paviešinime. Jis yra leidinio aukštosioms mokykloms „Ukrainos išsilaisvinimo judėjimas 1920–50“ autorius. 2002-aisiais dr. Viatrovych įkūrė išsilaisvinimo judėjimo tyrimų centrą (CDVR) – nevyriausybinę organizaciją, nagrinėjančią įvairius Ukrainos išsilaisvinimo judėjimo XX amžiuje aspektus. CDVR leidžia žurnalą „Ukrainos išsilaisvinimo judėjimas“ ir bendradarbiauja su akademinėmis ir valstybinėmis Ukrainos, Lietuvos, Lenkijos ir Slovakijos institucijomis.