Tolerancijos ugdymo centrai

Komisija kartu su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklomis, NVO ir muziejais pasirašė bendradarbiavimo sutartis ir įsteigė Tolerancijos ugdymo centrus (TUC). Tolerancijos centrams vadovauja ir veiklą organizuoja profesionaliai pasirengę mokytojai konsultantai.

TUC tinklas yra koordinuojamas Komisijos, kuri:

–         TUC mokytojų ir mokinių komandoms sudaro sąlygas tobulinti kvalifikaciją ir nuolat konsultuoja jų veiklą;

–          padeda apsirūpinti dalykine bei metodine literatūra;

–          informuoja apie vietinius bei tarptautinius renginius, konferencijas, seminarus ir konkursus;

–          padeda ieškoti finansavimo šaltinių.

TUC tinklo veiklos tikslai – ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą; profesionaliai ir efektyviai organizuoti mokymą apie totalitarinius režimus, kūrybingai taikant pažangiausias švietimo programas; įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą.

Tolerancijos ugdymo centrai organizuoja formalų ir neformalų mokyklos ir vietos bendruomenės švietimą.

 

Veikla

 

Renka, sistematizuoja ir taiko ugdymo veikloje kraštotyrinę medžiagą; panaudojant kraštotyrinę medžiagą, kuria didaktines ir metodines priemones.

Lietuvos regionuose moksleiviai renka kraštotyrinę medžiagą apie lietuvių ir kitų etninių bendruomenių santykius prieškaryje, užrašinėja nukentėjusiųjų nuo nacių ir sovietinės okupacijų pasakojimus. Tolerancijos ugdymo centruose pedagogams ir mokiniams susidaro palankesnės sąlygos surinktą vertingą medžiagą sistematizuoti, tyrinėti ir panaudoti kasdieniniame ugdymo procese bei skatinant pilietines iniciatyvas.

Organizuoja paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei.

Organizuoja ekskursijas, išvykas, ekspedicijas.

*  Tvarko kapavietes ir kitas memorialines vietas, organizuoja talkas ir akcijas.

Centrų vadovai skaito ir organizuoja temines paskaitas, vaizdo filmų peržiūras, diskusijas mokiniams bei vietinei bendruomenei istorinėmis arba aktualiomis politinėmis temomis. Ekskursijos, išvykos ir ekspedicijos padeda sustiprinti emocinę patirtį, gautą paskaitose. Vieną kartą pamatyti, kur buvo kalinami žmonės okupacijų metais, kur buvo nužudyti vaikai, moterys ir seneliai, yra įtaigiau, nei „dešimt kartų išgirsti“. Pagarbą režimų aukoms ir siekį įamžinti jų atminimą mokiniai ir kiti žmonės parodo, organizuodami talkas ir tvarkydami kapavietes bei kitas memorialines vietas. 

Po seminarų ir stažuočių užsienyje dalinasi metodine patirtimi.

Tolerancijos centruose dirbantys pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvaudami seminaruose Lietuvoje ir užsienyje. Savo patirtimi ir užsienio valstybėse taikoma pedagogine praktika jie keičiasi su regiono pedagogais ir kvies bendradarbiauti.

Rengia mokinius-lektorius šviečiamajam darbui.

Rengia ir organizuoja pamokinius ir popamokinius nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Padeda vietinei bendruomenei gilinti projekto vadybos įgūdžius.

Ieškantiems įdomesnės veiklos, Tolerancijos ugdymo centruose organizuojami įvairių lygių pamokiniai ir popamokiniai projektai. Plati ir įvairiapusė ugdomoji veikla padeda mokiniams gilinti įgūdžius, kurių reikės būsimosioms profesijoms. Centrų vadovai rengia mokinius šviečiamajam darbui, padeda įsisavinti šiuolaikines informacines technologijas ir kt. Aktyvi jaunimo veikla pamažu įtraukia ir vietinę bendruomenę. Tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaudami projektuose, dalyviai gilina projekto vadybos įgūdžius.